Ръководство

Ръководство – мандат 2020 г. – 2023 г.
Ч и т а л и щ н о   н а с т о я т е л с т в о
1 Венцислав Сивелинов Сивов – Председател
2 Mиглена Филчева Филева – Член
3 Георги Петков Дюлгеров – Член
4 Кръстю Тодоров Нанев – Член
5 Радостин  Мирославов Морфов – Секретар
П р о в е р и т е л н а    к о м и с и я
1 Цветелина Илиева Илиева – Председател
2 Тодор  Димитров Ангелов – Член
3 Хараламби Тодоров Пенев – Член